De toegang tot de site www.recover-your-vision.com en het gebruik ervan zijn onderworpen aan onderhavige voorwaarden. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, verklaart u kennis van deze voorwaarden te hebben genomen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. De wettelijke bepalingen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. U wordt dus verzocht ze regelmatig te raadplegen.

1. Verantwoordelijke uitgever van de site

De eigenaar en verantwoordelijke uitgever van de site www.recover-your-vision.com is het bedrijf PhysIOL S.A. met maatschappelijke zetel te Allée des Noisetiers, 4, B-4031 Luik.

Contact: info@physiol.be / +32 4 361 05 49

Ondernemingsnummer: BTW BE 0428.242.033

2. Inhoud van de site en beperking van aansprakelijkheid

De website www.recover-your-vision.com presenteert video's en artikels over gezichtsstoornissen en hun behandeling. De site richt zich zowel tot het grote publiek als tot gezondheidswerkers. De inhoud die op de site gepresenteerd wordt, heeft louter een informatief en pedagogisch doel en moet bijdragen tot een beter begrip van de verschillende behandelde onderwerpen. De informatie die op de site verspreid wordt, mag niet beschouwd worden als colportage, marktverkenning of stimulering, die bedoeld zijn ter bevordering van het voorschrijven, het afleveren, de verkoop of het verbruik van geneesmiddelen.

De informatie op deze site vervangt in geen geval een medische raadpleging. Raadpleeg bij twijfel of vragen over een gezondheidsprobleem altijd eerst uw oogarts voor een duidelijk medisch advies.

De meningen die de geraadpleegde deskundigen over een bepaald onderwerp formuleren, geven uitsluitend de mening van de desbetreffende deskundigen weer en niet noodzakelijk die van PhysIOL S.A. Dergelijke deskundigen ontvangen geen vergoeding van PhysIOL S.A. voor het gebruik van hun mening.

De informatie op de site www.recover-your-vision.com wordt als correct beschouwd op het ogenblik van publicatie. PhysIOL S.A. doet alles om de informatie correct en up-to-date te houden maar dit sluit niet uit dat sommige gegevens verouderd zijn. Het is mogelijk dat de behandelde onderwerpen onvolledig zijn of niet alle mogelijke symptomen of behandelingen vermelden. Er kan bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voortvloeien uit het verouderde karakter of de onvolledigheid van de informatie. Alle video's en artikelen van wetenschapsjournalisten werden nagekeken, gecorrigeerd en goedgekeurd door artsen. De video's 'Ask the Doctor' geven de mening van specialisten weer en verbinden uitsluitend de geïnterviewde oogartsen. Er bestaat hierdoor geen enkel financieel belangenconflict met de oogheelkundige industrie of een laboratorium of fabrikant van medische producten of materialen.

PhysIOL S.A. is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website, behoudens zware fout of opzet, en wijst alle verantwoordelijkheid af bij onderbreking van de service of andere technische problemen, inclusief iedere schade of virusaanval die uw informaticasysteem of ieder ander goed kan infecteren.

PhysIOL S.A. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het frauduleuze gebruik door een derde en de aantasting van informatie of elementen op de website die daaruit zou kunnen voortvloeien.

PhysIOL S.A. behoudt zich het recht voor om de website en zijn inhoud en/of algemene gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en zonder enige voorafgaande kennisgeving hiervan op te schorten of te wijzigen. Door verder te surfen op deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden en wijzigingen.

3. Financiering en reclame

De financiering van de site www.recover-your-vision.com wordt gewaarborgd door PhysIOL S.A.

De website bevat geen reclame en heeft geen enkel lucratief of commercieel doel.

4. Intellectuele eigendom

Alle illustraties, teksten en dragers op deze site vallen onder het intellectueel eigendomsrecht en zijn en blijven eigendom van PhysIOL S.A. of maken het voorwerp uit van een vergunning. De foto's werden op betalende databanken aangekocht.

Iedere reproductie van deze informatie voor commerciële of publicitaire doeleinden is ten strengste verboden zonder voorafgaande toestemming van PhysIOL S.A. Niets van de inhoud van deze website mag geheel noch gedeeltelijk door derden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of verspreid worden, op welke manier dan ook, of ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van PhysIOL S.A. met uitzondering van persoonlijk, niet-commercieel en niet-publicitair thuisgebruik met bronvermelding.

Elk toegelaten gebruik van de elementen die deel uitmaken van de site of die erin vermeld worden, moet gebeuren zonder denaturatie of wijziging van enige aard.

PhysIOL S.A. behoudt zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

5. Cookies

Er staan meerdere cookies op de website. Een cookie is een klein tijdelijk bestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Deze cookies geven ons statistische informatie over het aantal bezoeken en maken een betere gebruikerservaring mogelijk, bijvoorbeeld door uw voorkeurstaal bij te houden.

Met de cookies die PhysIOL S.A. gebruikt, kan de gebruiker als persoon niet geïdentificeerd worden.

De gebruiker kan de cookies te allen tijde deactiveren of de bestaande cookies wissen door de browserinstellingen overeenkomstig aan te passen. Door cookies te weigeren, kan het zijn dat bepaalde diensten niet meer gebruikt kunnen worden.

Als u deze site gebruikt en het gebruik van cookies niet deactiveert, staat u ons toe cookies op uw computer te installeren.

De website maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de site te analyseren. Algemene voorwaarden zie: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

De site www.recover-your-vision.com bevat links naar andere sites. PhysIOL S.A. is niet aansprakelijk voor een derde website waartoe u via een link op de site toegang zou verkrijgen. PhysIOL S.A. beschikt over geen enkel middel om de inhoud van deze derde sites te controleren. Bovendien betekent het bestaan van een link tussen de site van PhysIOL S.A. en een derde site geenszins dat PhysIOL S.A. de inhoud van deze site op enige wijze en a fortiori het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden goedkeurt.

6. Bescherming van gegevens en persoonlijke levenssfeer

PhysIOL S.A. respecteert het privéleven van de gebruikers van de site. PhysIOL S.A. behandelt uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dat betekent in het bijzonder dat de persoonlijke gegevens enkel verzameld en verwerkt worden met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor commerciële doeleinden gebruikt. U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, hun juistheid te controleren, eventuele onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens te laten verbeteren of ze te laten schrappen. U kunt hiervoor contact opnemen met de beheerder van de site door een e-mail te sturen naar dataprivacy@physiol.be of per post (PhysIOL S.A., Allée des Noisetiers, 4, 4031 Luik, België).

7. Getuigenissen

De personen in de videogetuigenissen hebben hun goedkeuring voor de publieke verspreiding ervan gegeven.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op deze website. Alleen de rechtbanken van Luik zijn bevoegd in geval van geschillen.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden in om het even welk opzicht ongeldig, nietig of onbruikbaar geacht wordt, zal de desbetreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de intentie en de inhoud van de ongeldige/onafdwingbare bepaling zo goed mogelijk weerspiegelt.